Politika ochrany osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov a systému riadenia bezpečnosti informácií spoločnosti GoodCall

Pre zabezpečenie našich podnikateľských cieľov, aktivít a plnenie legislatívnych požiadaviek, vytvárame, spracovávame a udržujeme informácie rôzneho charakteru, ktoré vyžadujú zaistenie ich bezpečnosti.

Pojmom bezpečnosť informácií rozumieme proces zabezpečovania ochrany informácií na potrebnej úrovni z hľadiska ich dôvernosti, celistvosti a dostupnosti.

Medzi hlavné ciele spoločnosti GoodCall patrí zabezpečenie bezpečnosti informácií pomocou primeraných a zodpovedajúcich opatrení, ktoré budú chrániť informácie tak, aby poskytla primeranú mieru istoty uchádzačom o zamestnanie a našim obchodným partnerom. Tento cieľ je napĺňaný vybudovaním, zavedením, prevádzkovaním, kontrolovaním, údržbou a neustálym zlepšovaním dokumentovaného systému riadenia bezpečnosti informácií v kontexte podnikateľských aktivít a rizík spoločnosti GoodCall.

Politika bezpečnosti informácií a súvisiacej dokumentácie je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti GoodCall s prístupom k chráneným informáciám, a to bez ohľadu na zastávanú funkciu, pozíciu alebo úlohu v spoločnosti.

Hlavné zásady a princípy zaisťovaní bezpečnosti informácií:

  • Dodržiavanie legislatívnych a zmluvných požiadaviek pre oblasť bezpečnosti informácií; Zabezpečovanie systematického vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v oblasti bezpečnosti informácií; začleňovania zabezpečenie informácií do zodpovednosti za prácu;
  • Vykonávanie identifikácia bezpečnostných incidentov a prijímanie účinných opatrení na zlepšenie bezpečnosti informácií; pravidelné monitorovanie, vyhodnocovanie a aktualizácia analýzy bezpečnostných rizík;
  • Predchádzanie zneužitia alebo strate informácií - definovanie zodpovednosti a spôsobu ochrany pri prístupe k informáciám a do priestorov, kde sa chránené informácie nachádzajú;

Sledujeme trvalo najnovšie bezpečnostné hrozby aj trendy v oblasti obrany proti nim a zabezpečujeme tak prostriedky na plnenie cieľov v oblasti bezpečnosti informácií a ich pravidelným preskúmaním smerujeme spoločnosť GoodCall k trvalému zvyšovaniu efektivity systému riadenia bezpečnosti informácií.

Táto politika je v spoločnosti rozpracovaná do pracovných postupov a pravidiel so stanovením zodpovednosťou zamestnancov.

Zámerom vedenia spoločnosti GoodCall je podporovať ciele a princípy bezpečnosti informácií.

Mgr. Pavol Kubaška,

konateľ spoločnosti GoodCall Slovakia s.r.o