Informácie o spracovaní
osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len ,, GDPR ")

I. Správca osobných údajov

Spoločnosť GoodCall s.r.o. so sídlom GoodCall Slovakia s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, Bratislava, 821 09 Bratislava, IČO: 47 999 616, DIČ: 2120008539, IČ DPH : SK2120008539  zapísaná Okr. súd BA 1, odd. Sro, vl. č 102118/B], (ďalej len ,, správca ") vás týmto v & nbsp; súlade s & nbsp; čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

II. Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu .

III. Zdroje osobných údajov

 • priamo od subjektov údajov (registrácia, e-maily, telefón, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencia

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, lc, DLC) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje - napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie i.)

V. Kategória dotknutých osôb

 • kandidát - uchádzač o zamestnanie
 • zamestnanec správcu
 • dodávateľ služby
 • iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

VI. Kategórie príjemcov osobných údajov

 • spracovateľ
 • potenciálni zamestnávatelia
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
 • ďalší príjemcovia

VII. Účel spracovania osobných údajov </ strong>

 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
 • rokovania o zmluvnom vzťahu
 • plnenie zmluve
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu

VIII. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca a spracovateľ - spoločnosť Datacruit s.r.o., so sídlom Václavské námestie 846/1, Nové Mesto, 110 00 Praha 1, IČO: 035 & nbsp; 45 & nbsp; 652. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach, pobočkách a sídle správcu a spracovateľa jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v & nbsp; papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k & nbsp; ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k & nbsp; inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

IX. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi podľa účelu spravovaní alebo uvedenými v & nbsp; udelenom súhlasu dotknutej osoby, v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov. 

X. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

 • dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

XI. Práva dotknutých osôb

1) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účelu spracovania,
 • kategórie predmetných osobných údajov,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
 • všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
 • ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k & nbsp; automatizovanému rozhodovaní, vrátane profilovanie.

2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s & nbsp; ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • Požiadať správcu o vysvetlenie.
 • Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
 • Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
 • 'Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
 • Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

Pravidlá pre používanie Cookies

Aby náš web pracoval čo najefektívnejšie a vaša ďalšia návšteva našich stránok bola pre vás ľahšia, používame na našich webových stránkach nástroj pre zhromaždenie dát nazývaný COOKIES. Nie sme však jediní, kto používa na internete súbory cookies, stretávate sa s nimi aj na iných webových stránkach ako sú tie naše.

Čo sú cookies a na čo slúži?

Cookies, čiže "sušienky", sú kúsky informácií, ktoré váš internetový prehliadač po návšteve našich webových stránok uchováva, a to priamo vo vašom počítači či mobilnom zariadení. Tieto uchované informácie o vašej aktivite ako je login, jazyk a iné nastavenia, sú po určitú dobu uložené vo vašom prehliadači a môžu tak byť využívané pri ďalšej návšteve našich stránok. Vďaka cookies napríklad nemusíte na našich stránkach zakaždým všetko znovu vyplňovať, cookies vám uľahčí vašu prácu a šetrí vám tak čas. Nami používané súbory cookies vás nemôžu osobne identifikovať, je to len uľahčenie prístupu a aktivít na našej webovej stránke.

Aké cookies a za akým účelom u nás používame?

Cookies sú užívané z mnohých dôvodov a na rôzne účely, ktoré môžeme rozdeliť nasledovne:

 1. Striktne potrebné cookies - nevyhnutné súbory cookies, ktoré sú využité pre správnu funkciu webových stránok. Naše webové stránky neužívajú žiadne cookies tohto typu.
 2. Analytické cookies - zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach a slúži na vyhodnocovanie užívateľského správania, ako aj k sledovanie počtu návštevníkov, zistenie odkiaľ návštevníci prišli predtým, než navštívili našu webovú stránku, a k následnému návrhu opatrení majúce za cieľ lepšiu užívateľskú skúsenosť. Tieto cookies nie sú používané na to, aby na vás zameriavali reklamy. Bez týchto cookies budeme mať len obmedzené informácie o výkone našej webovej stránky a nebudeme do takej miery schopní zaisťovať, aby pre Vás bolo zobrazenie stránky pohodlnejšie a príjemnejšie.
 3. Funkčné cookies - umožňujú, aby si webová stránka zapamätala možnosti, ktoré ste si zvolili ako vaše užívateľské meno, jazyk alebo oblasť, kde sa nachádzate, na základe čoho tieto cookies zlepšujú váš užívateľský komfort pri užití webových stránok. Tieto cookies si môžu tiež zapamätať zmeny vo veľkosti písma, fontu a ďalších častí webových stránok, tak, ako si ich užívateľ prispôsobil. Ďalej umožňujú využitie služieb, o ktoré užívateľ požiadal, ako je sledovanie videí, umiestnenie komentárov na blogu, a pod. Informácie zhromažďované prostredníctvom týchto cookies môžu byť anonymné a nesledujú vaše aktivity pri návšteve iných webových stránok. Naše webové stránky neužívajú žiadne cookies tohto typu.
 4. Marketingové cookies - sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a týmto hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Na našich webových stránkach využívame nasledujúce cookies:


Názov

Typ cookies

Účel a doba platnosti

Facebook Pixel

marketingové cookies

merania konverzií, pre identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné zacielenie reklamy (retargeting), expirácia po 180 dňoch.

Google Analytics

analytické cookies

meranie návštevnosti, poskytuje štatistiky a základné analytické nástroje pre optimalizáciu vyhľadávačov a marketingové účely, expirácia podľa nastavenia prehliadača alebo do odstránenia

Zhromaždené cookies súbory sú spracované prostredníctvom:

 • služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/#nosharing
 • služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Ako mať cookies pod kontrolou?

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Cookies si môžete vo svojom webovom prehliadači spravovať, a to tak, že niektoré môžete zakázať a niektoré z nich povoliť. Dajte však pozor, ak niektoré cookies zakážete, môže sa stať, že nebudete môcť plne využívať niektorých funkcií našich webových stránok a plného komfortu, ktoré cookies poskytujú. Môže sa tiež stať, že niektoré funkcie našich webových stránok vám nemusia fungovať správne.

Ak potrebujete pomoc pri konfigurácii cookies, prikladáme odkazy o cookies u najčastejšie používaných prehliadačov:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari